Third slide
Záchranářský tábor

Táborový řád

Článek I
Základní ustanovení

 1. Táborový řád (dále jen řád) je závazný pro všechny účastníky Rybářského tábora Zvůle.
 2. Každý účastník nastupující na Rybářský tábor Zvůle musí být seznámen s tímto řádem.

Článek II
Oddílových vedoucích, instruktoru a animátorů (dále jen vedoucí)

 1. Každý vedoucí je povinen organizovat program a činnost svěřeného oddílu v souladu s táborovým řádem, s režimem dne, s pokyny hlavního vedoucího tábora a na základě doporučení zdravotníka.
 2. Vedoucí po celou dobu trvání tábora zodpovídá za svěřený oddíl, za jeho programovou, výchovnou a zotavovací činnost.
 3. Při výchovné činnosti je zejména povinen:
    a) dbát pokynů hlavního vedoucího tábora;
    b) spolupracovat se zdravotníkem;
    c) nenechat členy oddílu (děti) bez dozoru;
    d) vést členy oddílu (děti) k úctě k majetku;
    e) udržovat v oddílu kázeň a osobní hygienu;
    f) dbát na úpravu, pořádek a čistotu v prostoru tábora;
    g) dbát na bezpečnost dětí při všech činnostech Rybářského tábora;
    h) dodržovat protipožární předpisy a dohlížet na zakládání ohnišť pouze
        ve vymezených prostorách a dohlížet na jejich náležitou likvidaci.

Článek III
Povinnosti členů oddílů (dětí)

 1. Každý člen oddílu je povinen dodržovat táborový řád, program činnosti oddílu zveřejněný „Nařízením hlavního vedoucího tábora“, pokyny oddílového vedoucího, instruktora či animátora a zdravotníka.
 2. Po celou dobu trvání Rybářského tábora Zvůle zejména:
    a) dodržovat režim dne;
    b) dbát o osobní hygienu a čistotu v jemu svěřeném stanu;
    c) neplýtvat jídlem a bez souhlasu vedoucího nekonzumovat jiné potraviny než připravené v kuchyni Rybářského tábora Zvůle;
    d) pečovat o zapůjčené předměty a nepoškozovat je;
    e) neohrožovat vlastní zdraví a bezpečnost ostatních účastníků Rybářského tábora Zvůle;
    f) každou nevolnost nebo úraz neprodleně nahlásit zdravotníkovi a oddílovéhomu vedoucímu, popř. instruktorovi;
    g) nevzdalovat se od oddílu bez souhlasu svého oddílového vedoucího nebo instruktora;
    h) zúčastňovat se v určenou hodinu včas pravidelných ranních a večerních nástupů Rybářského tábora Zvůle.
 3. Členům oddílů je přísně zakázáno bez svolení nebo dozoru oddílového vedoucího nebo instruktora:
    a) vzdálit se mimo vyhrazené prostory Rybářského tábora Zvůle;
    b) lézt na stromy či jiné konstrukce;
    c) vstupovat do ...;
    d) vstupovat do vody;
    e) vstupovat do kuchyně a na ošetřovnu;
    f) rozdělávat oheň.
  Porušení těchto zákazů může být potrestáno až vyloučením z Rybářského tábora Zvůle!!!

Článek IV
Závěrečné ustanovení

 1. Tento řád byl projednán a odsouhlasen vedením a provozovatelem Rybářského tábora Zvůle.
 2. Tento řád nabývá účinnosti a platnosti dnem 02. 01. 2015
Záchranářský tábor